Przetargi

22 czerwca 2018 15:24 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy

 

In.271.5.2018

Pniewy, 2018-06-21

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018.     Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1,2,3,4,5

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           133 716,01 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           40 080,85 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          3

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           22 319,89 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          4

Nr zadania:                   4

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           27 276,48 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          5

Nr zadania:                   5

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           496 805,23 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          6

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           201 630,46 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 39,79

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             79,79

 

Lp.:                          7

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           53 008,14 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 45,37

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             85,37

 

Lp.:                          8

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           30 156,65 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 44,41

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             84,41

 

Lp.:                          9

Nr zadania:                   4

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           38 357,55 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 42,67

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             82,67

 

Lp.:                          10

Nr zadania:                   5

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           722 259,85 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 41,27

Liczba pkt. w kryterium termin:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             81,27

 

2. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pniewy

Wiesław Nasiłowski

 

Przeczytano: 184 razy.| Wydrukuj|Do góry