Przetargi

10 maja 2018 11:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert na : Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów, kosztorysów i audytów energetycznych niezbędnych w procesie ubiegania się o dofinansowanie z RPOWM 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.3.2018                                                                                         Pniewy, 8.05.2018 r.

 

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów, kosztorysów i audytów energetycznych niezbędnych w procesie ubiegania się o dofinansowanie z RPOWM 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie wymiany czynnika grzewczego w obiektach opisanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

1.1 Zakres dokumentacji technicznej (projektowo - kosztorysowej) obejmuje w szczególności:

a. Wykonanie audytu energetycznego do optymalnego wariantu przedsięwzięcia wymiany czynnika grzewczego przy czym ilość części jest określona w załączniku nr 1 i wynosi 7. W formularzy oferty przewidziano 7 części.

Dla każdej części należy wykonać komplet dokumentacji opisanej poniżej.

Należy przewidzieć następujące zadania, jeżeli zajdzie taka potrzeba:

- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana źródła ciepła.

Audyt energetyczny należy sporządzić w 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

b. Wykonanie projektu budowlanego dla robót termomodernizacyjnych określonych audytem energetycznym w 4 egz. + wersja elektroniczna na CD.

c. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

d. Sporządzenie szczegółowego przedmiaru robót w 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

e. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych w 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

f. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich robót termomodernizacyjnych w 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

g. Efekt ekologiczny i ekonomiczny modernizacji w 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

h. Projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu w 3 egz. + wersja na płycie CD.

1.2  Zobowiązuje się wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i sztuką budowlaną.

1.3 Audyty energetyczne powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 r. nr 43, poz. 346 z p. zm.) i zawierać m. in. następujące elementy:

a. inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,

b. stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,

c. ocenę opłacalności każdej z metod,

wskazania wymagane dla projektów realizowanych ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

1.4 Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,             m. in.:

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z p. zm.),

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z p.zm.),

d. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p. zm.),

1.5 projekt budowlany, audyt energetyczny, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny zostać opracowane w oparciu o wskazania, zasady wymagane dla projektów realizowanych ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

2. Termin wykonania zamówienia do 25.05.2018 r.

Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:

a. załącznik nr 1 zawierający dane techniczne budynków,

b. formularz ofertowy  - załącznik nr 2,

c. formularz cenowy załącznik nr 3,

d. wzór umowy – załącznik nr 4,

e. Regulamin konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 – załącznik nr 5,

4. Cena oferty stanowi zsumowaną kwotę wynagrodzenia za przygotowanie i opracowanie przedmiotu zamówienia za poszczególne części ujęte w formularzu cenowym, o którym mowa w pkt. 1 zaproszenia do składania ofert, zawierającą podatek od towarów i usług VAT (uwzględnia stawki podatku VAT na dzień składania ofert) oraz wszelkie koszty składające się na realizację usługi w tym inne opłaty i podatki oraz ewentualne rabaty i upusty.

CPV: 71322000-1      Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Należy przedstawić uprawnienia zawodowe do wykonania niniejszego zamówienia.

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem – pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 17.05.2015 r.  do godz. 12:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów, kosztorysów i audytów energetycznych niezbędnych w procesie ubiegania się o dofinansowanie z RPOWM 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych. Znak sprawy: In.271.3.2018”

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Justyna Płodzik, Sławomir Wyszyński


Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 225 razy.| Wydrukuj|Do góry