Przetargi

07 maja 2018 17:41 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.4.2018                                                          Pniewy, 07.05.2018r.

 

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno - grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy w miejscowościach:

 Załęże Duże, Aleksandrów, Karolew, Kruszew, Kocerany, Michrówek, Kolonia Jurki,  Nowina Przęsławice, Przęsławice, Wiatrowiec, Cychry, Przykory, Józefów, Osieczek, Konie, Jeziora Nowina, Pniewy, na powierzchni około 2300 m2.

Powierzchnie naprawionych miejsc po całkowitym zagęszczeniu powinny być wyrównane do poziomu remontowanych nawierzchni.

Uwaga ! Wartością ofertową jest cena 1 m2. W zależności od ceny ofertowej 1 m2 zostanie określona powierzchnia docelowych remontów cząstkowych.

Remonty należy wykonać przy użyciu:

- w przypadku głębokich uszkodzeń nawierzchni (ubytki - wykruszenie materiału nie większą niż grubość warstwy ścieralnej, wyboje - wykruszenie materiału na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej)

oraz uszkodzeń jezdni (obłamania materiału na krawędzi jezdni), za pomocą: tłucznia, klinca, grysów i emulsji asfaltowej.

Frakcje kruszywa użytego do naprawy należy dostosować do głębokości uszkodzenia.

1. Do wykonania naprawy przez uszczelnienie fragmentów nawierzchni o włoskowatych pęknięciach, powierzchniowych porowatościach i wykazującej niewielki niedomiar lepiszcza oraz powierzchniowych ubytków ziaren, w zależności od tekstury jej powierzchni winno zostać użyte kruszywo łamane granulowane - grys frakcji  2/5  (4/6,3 mm,  albo 5/B mm lub frakcji 2/4 mm (2/5 mm).

2. Do wykonania naprawy przez wypełnienie ubytków w warstwie ścieralnej należy użyć kruszywo łamane granulowane:

- grys frakcji 4/6,3 mm (4/8mm albo 5/8 mm),

- a do powierzchniowego zamknięcia wypełnionego ubytku grys frakcji 2/4 mm (2/5 mm).

3. Do wykonania remontów należy użyć:

o kruszywo łamane granulowane - grysy z litego surowca skalnego ze skał:

- magmowych lub przeobrażonych:

- klasy l gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004  i SST, przy czym w bazaltach nie dopuszcza się zgorzeli,

- klasy II tylko pod względem ścieralności, a pozostałe cechy jak dla klasy I gatunku 1(dotyczy tylko granitów) - wg PN-EN 13043:2004  i SST,

- osadowych:

- kwarcyty i piaskowce klasy l gatunku 1, wg PN-EN 13043:2004  i SST,

- dolomity klasy l gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004  i SST, do wypełnień w warstwach dolnych.

o kruszywo łamane granulowane (grysy) z surowca skalnego litego naturalnie rozdrobnionego, klasy I gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004  i SST.

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe, spełniające wymagania zawarte w PN-EN 13808:2010

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskania lepiszczem i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki małe ( ze zbiornikiem pojemności od 250 do 500 litrów) z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w złożonej ilości (l/m2)

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń i wybojów można używać remontera, wprowadzającego pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.

Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do oczyszczenia wybojów, system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem  z emulsją.

4. Naprawa ubytków w nawierzchni o głębokości do 2 cm :      

a)miejsca uszkodzone należy oczyścić oraz oskardować odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając regularne kształty,

b)po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i krawędzie tego uszkodzenia należy spryskać emulsją w ilości 1,2 kg/m2,

c)na spryskaną powierzchnię rozsypać grys z emulsją o uziarnieniu 6,3-12,8 mm w ilości 16-20 kg/m2  i odpowiednio zagęścić,

d)zagęszczoną warstwę należy skropić emulsją jw. w ilości 2,5-3,0 kg/m2, posypać grysem odpowiednio 2/4mm lub 4/6,3 mm w ilości 8-12 kg/m2

e)uporządkować teren po remoncie.

5. Naprawa średnich ubytków o głębokości  powyżej  2cm :     

a)miejsce uszkodzone należy oczyścić oraz oskardować odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając regularne kształty,

b)po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i krawędzie tego uszkodzenia należy spryskać emulsją        w ilości 1,4 kg/m2,

c)na spryskaną powierzchnię rozsypać grysy o uziarnieniu 12,8 - 20 mm w ilości 20-25 kg/m2    i odpowiednio zagęścić,

d)zagęszczoną warstwę należy skropić emulsją jw. w ilości 3,0-3,5 kg/m2, posypać grysem odpowiednio 6,3 - 12,0 mm  w ilości 10 - 14 kg/m2. Rozsypane grysy należy zagęścić,

e)  uporządkować teren po remoncie.

6. Naprawa średnich wybojów do 4 cm:

a)przy średnich uszkodzeniach do 4 cm sposób naprawy  pokrowca bitumicznego jest taki sam jak  w pkt.5.4.1. a i  b,

b)na spryskaną powierzchnię należy rozsypać grys o uziarnieniu 12,8 - 20,0 mm w ilości 25 - 30 kg/m2    i odpowiednio zagęścić,

c)zagęszczoną warstwę należy skropić emulsją w ilości 3,5 - 4,0 kg/m2 i posypać grysem odpowiednio    6,3 - 12,8 mm i 4,0 - 6,3 mm w ilości 14-18 kg/m2 w stosunku 2:1. Rozsypane grysy należy zagęścić,

d)uporządkować teren po remoncie.

7. Naprawa wybojów  od 4 cm do  5 cm z naruszeniem podbudowy:

a)wybój należy zoskardować, usunąć luźny materiał, oczyścić.

Dno i krawędzie wyboju należy skropić emulsją 65% w ilości 1,6 kg/m2 i ułożyć warstwę klińca 20/31,5 mm w ilości 40 kg/m2 oraz zagęścić. Następnie należy zaklinować tak wykonane wypełnienie podbudowy klińcem 6,3/20 mm w ilości  15 kg/m2 i również odpowiednio zagęścić,

b)przygotowaną podbudowę należy spryskać emulsją w ilości 4,0-6,5 kg/m2 i zasypać grysem  12,8-20,0 mm i 6,3-12,8 mm w stosunku 2:1 w ilości łącznej 30-35 kg/m2 oraz odpowiednio zagęścić,

c)zagęszczone kruszywo ponownie spryskać emulsją w ilości 0,8 kg/m2 i rozsypać kruszywo    o uziarnieniu  2/4mm w ilości 6,0 kg/m2 oraz zagęścić,

d)uporządkować teren po remoncie.

8. Naprawa głębokich uszkodzeń nawierzchni o głębokości powyżej 5 cm:

a)przy głębokich uszkodzeniach  należy wykonać czynności jak w pkt.5. a i b,

b)uzupełnić i zagęścić uszkodzone miejsce klińcem lub tłuczniem do głębokości 3 cm poniżej istniejącej nawierzchni,

c)wykonać kolejno czynności jak w pkt.5. c, d  i   e.

Do wykonania nie dopuszcza się stosowania kruszywa ze skał wapiennych.

Powierzchnie naprawionych miejsc po całkowitym zagęszczeniu powinny być wyrównane do poziomu remontowanych nawierzchni.

KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

1.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.

2. Wygląd zewnętrzny miejsc naprawionych.

Po remoncie cząstkowym nawierzchnia powinna mieć wygląd jednolity, bez miejsc przebitumowanych tzw. tłustych plam, niedobitumowanych i miejsc z przegrzanym bitumem.

3.Równość nawierzchni.

Remont cząstkowy wyboju powinien być wykonany w ten sposób, aby miejsce naprawione po zajeżdżeniu nie zniekształcało profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni.

4. Rodzaje badań remontu cząstkowego obejmują:

a. Oględziny zewnętrzne miejsc remontowanych

- miejsca naprawione są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- miejsca naprawione są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziaren kruszywa pod naciskiem stopy i  wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów,

- bitum przy remoncie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie poszczególnych ziaren kruszywa z miejsca naprawianego.

5. Ocena wyników badań.

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymogami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. Kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawiane.

6. Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy przesypać miałem kamiennym lub czystym, gruboziarnistym piaskiem.

Miejsca pęczniejące (wygórowane) należy ściąć do poziomu jezdni i przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach nawierzchnię w miejscu naprawionym należy rozebrać i remont przeprowadzić ponownie.

Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza przegrzanego, luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem ) na Formularzu Oferty          w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 17.05.2018 r.  do godz. 12:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Znak sprawy: In.271.4.2018”

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Mirosław Szmalec, Sławomir Wyszyński

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 241 razy.| Wydrukuj|Do góry