Przetargi

27 marca 2018 11:40 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

                                                         Pniewy, 27.03.2018 r.

 

Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2018

 

 

…………….

…………….

…………….

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy
w roku 2018”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych - płyt azbestowo-cementowych.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

Cenę oferty stanowi:

  • Cenę brutto za transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów 1 Mg wyrobów  zawierających azbest.

Dla potrzeb niniejszego zamówienia przyjęto, że waga płyty azbestowo-cementowej
o wymiarach 1 m2 wynosi 17 kg. Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru z terenu Gminy Pniewy to 78 Mg.

Zapytanie ofertowe związane jest z planowanym pozyskaniem dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy  w roku 2018”.

W przypadku nieotrzymania promesy na dofinansowanie ww. zadania Zamawiający nie podpisze umowy z Wykonawcą.

 

CPV:

45262660-5 Usuwanie azbestu  

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

 

III. Przygotowanie oferty

Do oferty należy załączyć:

  • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy, doświadczenia i dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym do wykonania ww. usług.
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i transportu odpadów niebezpiecznych obejmujące wyroby zawierające azbest lub umowy
    z podmiotami posiadającymi zezwolenia na transport odpadów.
  • Umowę ze składowiskiem, na którym będą składowane odpady zawierające azbest oraz zezwolenie dla składowiska na składowanie odpadów zawierających azbest.
  • Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik niniejszej oferty.

 

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 04.04.2018 r. do godz. 15:00.

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2018

 

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Małgorzata Stykowska, 48 668-64-24 w. 105, e-mail: ochrona.srodowiska@pniewy.pl

Przeczytano: 222 razy.| Wydrukuj|Do góry