Przetargi

21 grudnia 2017 14:12 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert na na: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2018 r.

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.12.2017                                                        Pniewy, 21.12.2017 r.

 

 

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2018 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Pniewy do końca 2017 roku, zgodnie z Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Formularzem Cenowym

Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do użycia (jeśli dotyczy).

W przypadku składania oferty równoważnej Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć świadectwa, deklaracje, zaświadczenia, katalogi lub specyfikacje oferowanych zamiennie materiałów, które potwierdzą zgodność oferowanych materiałów z materiałami zapotrzebowanymi przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena równoważności oferowanych materiałów biurowych i papieru polegać będzie na porównaniu cech i przeznaczenia opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w stosunku do cech i przeznaczenia produktu oferowanego przez Wykonawcę.

W przypadku materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i powielających, wymaga się  zgodnie z formularzem cenowym oryginalnych.

Wymaga się aby dostarczone materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących:

- były wysokiej jakości;

- zapewniały kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego;

- zapewniały należyte bezpieczeństwo;

- posiadały odpowiednie opakowanie i oznakowanie (logo producenta, nazwę, typ, symbol, termin przydatności do użycia).

Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faksem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres, najpóźniej do godziny 15:30 dnia poprzedzającego datę dostawy (zamówienia składane w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym). Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą do godziny 12.00 w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (transport wraz z wniesieniem) każde z częściowych zamówień do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

CPV:

30192000-1    Wyroby biurowe

30197000-6    Drobny sprzęt biurowy

30125110-5    Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8    Toner do fotokopiarek

39800000-0    Środki czyszczące i polerujące

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Oferent proszony jest o złożenie formularza oferty, formularza cenowego i oświadczenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem ) lub w formie elektronicznej  na e-maila pniewy@pniewy.pl,  na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 29.12.201 r. do godz. 12:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2018r.”

Znak sprawy: In.271.12.2017”

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Sławomir Wyszyński, Mirosław Szmalec

Przeczytano: 362 razy.| Wydrukuj|Do góry