Przetargi

15 grudnia 2017 13:44 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2018 r.

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: Fn.2601.1.2017                                                       Pniewy, 15.12.2017r.

 

 

 

 

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2018 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 900 dm3 benzyny bezołowiowej (Pb 95), ok. 11 500 dm3 oleju napędowego (ON) oraz ok. 2 100 dm3 gazu - LPG dla pojazdów, należących do Gminy Pniewy, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Pniewy oraz szkół z terenu Gminy Pniewy.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadania opisane niżej:

1. dostawa ok. 900 dm3 benzyny bezołowiowej (Pb95),

2. dostawa ok. 11 500 dm3 oleju napędowego (ON),

3. dostawa ok. 2 100 dm3 gazu - LPG.

Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia.

Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych bezgotówkowych tankowań
do zbiorników pojazdów na wybranej stacji.

Dopuszcza się tankowanie do pojemników do tego przeznaczonych Zamawiającego (paliwo
do agregatu prądotwórczego, kosiarek, piły łańcuchowej, itp.).

Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, która musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 dm3 paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i nr rej. pojazdu. Do wystawionych faktur należy dołączyć dokument WZ, który musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 dm3 paliwa
z uwzględnieniem upustu oraz nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.

Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek oraz osób uprawnionych do tankowania,
a w przypadku zmian będzie je uaktualniał.

Dostawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października  2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 590 oraz PN-EN 228, PN-EN 589.

W przypadku dostarczenia paliw złej jakości co wyrządziłoby szkodę Zamawiającemu Wykonawca zostanie obciążony stwierdzonymi kosztami powstałymi z winy Wykonawcy.

 

 

 

Dostawca będzie zobowiązany do utrzymania niezmiennego upustu składającego się na cenę paliwa przez okres trwania umowy oraz bezwzględnie wymagalnego uwidocznienia jego wysokości na fakturze.

Oferent w formularzu cenowym zobowiązany jest wskazać ceny jednostkowe brutto na dzień 21.12.2017r.

 

CPV:

          LPG - 09133000-0,

          Olej napędowy - 09134100-8,

          Benzyna bezołowiowa - 09132100-4

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

a)      wykonawca musi posiadać uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania /do wglądu/

b)      wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia /do wglądu/

 

III Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem ) na Formularzu Oferty /według określonego wzoru/ w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 22.12.2017r. do godz. 12:00.

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2018 r.

Znak sprawy: Fn.2601.1.2017

 

IV Kontakt z wykonawcą

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  • Dorota Iwańska, tel.: 48 668 64 24 w. 104
  • Mirosław Szmalec, tel.: 48 668 64 24 w. 108.

Przeczytano: 352 razy.| Wydrukuj|Do góry