Przetargi

15 grudnia 2017 09:35 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert na: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”.

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: R.Oś.6232.12.2017                                                Pniewy, dnia 14.12.2017 r.

 

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres świadczenia usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie:

1)      Komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków o kodzie 19 08 05

2)      Nieczystości płynnych

z nieruchomości użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zarządzanych przez Zamawiającego.

 

CPV: 90511000-2:  Usługi wywozu odpadów

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3)      dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)      przestrzega przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

III Przygotowanie oferty

1)   Ofertę należy złożyć:

a)      w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) zapakowaną w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 – Sekretariat,

b)      w formie elektronicznej na adres e-mail: pniewy@pniewy.pl.

2)   Oferty można składać do dnia 21.12.2017 r. do godz. 15:30 opatrzone napisem:

„Zapytanie ofertowe na:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Małgorzata Stykowska, tel. 48/668 64 24 w. 105

 

Przeczytano: 346 razy.| Wydrukuj|Do góry