Przetargi

15 grudnia 2017 09:29 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: R.Oś.6232.11.2017                                                Pniewy, dnia 14.12.2017  r.

 

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres świadczenia usług obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poprzez opróżnianie pojemników, w które Wykonawca wyposaża nieruchomości zarządzane przez Zamawiającego, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Lokalizacja odbioru odpadów oraz rodzaje pojemników

 

Lp.

Lokalizacja

Pojemność
pojemnika

Segregowane (S) /

Niesegregowane (N)

1

Pniewy (Urząd Gminy)

1,50 m 3

1,50 m 3

1,50 m 3

KP-7

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze

1,50 m 3

1,50 m 3

1,50 m 3

KP-7

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

3

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie

1,50 m 3

1,50 m 3

1,50 m 3

KP-7

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie

1,50 m 3

1,50 m 3

1,50 m 3

KP-7

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

5

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie

1,50 m 3

1,50 m 3

1,50 m 3

KP-7

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

6

Publiczne Gimnazjum w Kruszewie

1,50 m 3

1,50 m 3

1,50 m 3

KP-7

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

7

Przystanki autobusowe

istniejące

N

8

Publiczna Biblioteka w Michrowie

240 L

240 L

120 L

120 L

S (papier, tektura)

S (tworzywa sztuczne)

S (szkło)

N

9

Działka gminna w miejscowości Osieczek

KP-7

N

10

Inne nieruchomości użyteczności publicznej wskazane przez Zamawiającego
w przypadku zapotrzebowania

X

X

 CPV: 90511000-2: Usługi wywozu odpadów

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) przestrzega przepisy dotyczące postępowania z odpadami oraz przepisy ochrony środowiska.

Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników oraz zmiany lokalizacji.

 

III Przygotowanie oferty

1)   Ofertę należy złożyć:

a)      w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) zapakowaną w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 – Sekretariat,

b)      w formie elektronicznej na adres e-mail: pniewy@pniewy.pl.

2)   Oferty można składać do dnia 21.12.2017 r. do godz. 15:30 opatrzone napisem:

„Zapytanie ofertowe na:

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

 

IV Kontakt z Wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Małgorzata Stykowska, tel. 48/668 64 24 w. 105

 

Przeczytano: 348 razy.| Wydrukuj|Do góry