Przetargi

14 grudnia 2017 11:43 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki oraz świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

Urząd Gminy Pniewy                                                                                              Pniewy, 14.12.2017 r.

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: R.Oś.6140.9.2017                                                              

 

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki oraz świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części lub poszczególne części zapytania ofertowego pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki oraz świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2018” w zakresie:

1)        odławiania bezdomnych zwierząt domowych;

2)        odławiania bezdomnych zwierząt gospodarskich;

3)        zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

4)        obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5)        poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)        wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych,
w szczególności psów i kotów i/lub wolno żyjących kotów z terenu gminy Pniewy;

7)        zapewnienie całodobowej opieki lekarsko – weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

8)        zapewnienia opieki lekarsko – weterynaryjnej wolno żyjącym kotom;

9)        zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom gospodarskim,

10)    przeprowadzanie sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt.

 

Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt musi odbywać się zgodnie z zapisami:

1)   Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1840),

2)   Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1289),

3)   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158. poz. 1657),

4)   Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753).

 

CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

90720000-0 - Ochrona środowiska

 

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)   posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zapytania ofertowego;

3)   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

5)   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia Podwykonawców. Wykonawca wskaże
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

Wykaz dokumentów:

Składając ofertę, Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1)   oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2)   aktualny wydruk z CEiDG / KRS, dotyczy także podwykonawców,

3)   statut podmiotu (jeśli dotyczy),

4)   formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 1).

 

 

III. Przygotowanie oferty

1)   Ofertę należy złożyć:

a)      w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) zapakowaną w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 – Sekretariat,

b)      w formie elektronicznej na adres e-mail: pniewy@pniewy.pl.

2)   Oferty można składać do dnia do dnia 21.12.2017 r. do godz. 15:30 opatrzone napisem:

Zapytanie ofertowe na:

Odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki oraz świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2018”

 

 

IV. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

Małgorzata Stykowska, tel. 48/668 64 24 w. 105

Przeczytano: 396 razy.| Wydrukuj|Do góry