Przetargi

09 października 2017 13:14 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Pniewy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Pniewy.

 1. 1.      Nieruchomości gruntowa, położona we wsi Pniewy, gm. Pniewy, woj. mazowieckie, oznaczona, jako działka ewidencyjna nr 24/8 o pow. 0,96 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu KW nr RA1G/00051267/5,
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10-tu lat.
 3. Działa będzie przeznaczona pod działalność rolniczo-sadowniczą.
 4. W księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.
 5. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej i działalności gospodarczych poza strefą terenów mieszkaniowych.
 6. Cena wywoławcza czynszu – stawka roczna- 300,00 netto (słownie: trzysta złotych 00/100 netto).
 7. Wadium 50 zł.(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100),
 8. Minimalne postąpienie ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 9. 9.      Czynsz płatny z góry w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego za wyjątkiem czynszu za pierwszy rok obowiązywania umowy, który płatny jest w terminie

14 dni od zawarcia umowy.

 1. Dzierżawcę obciążają wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości a także koszty ubezpieczenia, podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
  1. Ogłaszający przetarg Wójt Gminy Pniewy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.

 

Uwaga! Ceną dzierżawy nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu przetargu - stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1221 z dn. 2017.06.24).

Działka znajduje się w powiecie grójeckim w odległości 40 km od Warszawy. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej z Grójca w kierunku Mszczonowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 15 listopada 2017r. (za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu).

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  wymienionej nieruchomości zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,
w dniu 20 listopada2017 r. o godz. 11 00.

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Pniewy

15 8008 0008 2001 0011 7766 0002

z dopiskiem „Wadium na dzierżawę działki nr 24/8 w Pniewach”.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej – przed przystąpieniem do przetargu - dowód wpłaty wadium, dokument tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z KRS (dotyczy osoby prawnej), oraz złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się na gruncie ze stanem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pniewy, obejmującego teren nieruchomości objętej przetargiem.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie bez odsetek, nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu na wskazane przez przystępującego do przetargu konto.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane w dniu przetargu.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną, jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tabl. informacyjnej Urzędu Gminy Pniewy, prasie, w miejscowości położenia działki i na stronach internetowych www.pniewy.pl,  w okresie od

dnia 10 października 2017r. do dnia 10 listopada 2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pniewy w godz.: poniedziałek – 1000 - 1800, pozostałe dni – 730  – 1530, Tel. 048 668 64 24 w. 105.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Pniewy

                                                                                                     /-/ Wiesław Nasiłowski

 

Przeczytano: 509 razy.| Wydrukuj|Do góry