Przetargi

25 września 2017 16:26 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

w obrębie Jeziora gm. Pniewy:

 1. Nieruchomość niezabudowana nr ewidencyjny 256 o pow. 0,20 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem: Ls V (lasy),

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 54 900,00 zł. netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Wadium 5 000,00 zł.(słownie: pięć tysięcy złotych),

 1. Nieruchomość niezabudowana nr ewidencyjny 303 o pow. 0,20 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem: Ls V (lasy),

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 54 900,00 zł. netto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Wadium 5 000,00 zł.(słownie: pięć tysięcy złotych),

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00038652/4. W księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.

Działki znajdują się w powiecie grójeckim w odległości ok. 40 km od Warszawy. Dojazd odbywa się drogą asfaltową prowadzącą z Grójca w kierunku Mszczonowa, a następnie odchodzącą od niej drogą gruntową w kierunku miejscowości Jeziora. Bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Na działkach znajduje się las mieszany w wieku ok. 50 – 60 lat oraz młodsze samosiewy. Działki w swoim obszarze nie posiadają uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.  Zaletą położenia jest cicha, spokojna okolica.

w obrębie Osieczek gm. Pniewy:

 1. Nieruchomość zabudowana obejmująca działki o nr ewidencyjnych 293, 281/2, 301/2, 303/1 o łącznej pow. 0,3431 ha (działki te stanowią jedną nieruchomość).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 118 200,00 zł. netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wadium 10 000,00 zł.(słownie: dziesięć  tysięcy złotych),

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00093121/6. W księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.

W centralnej części działki znajduje się budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej,

a następnie obmurowany cegłą w bardzo złym stanie technicznym, nieprzedstawiający wartości rynkowej, są także pozostałości ruin po budynku gospodarczym i zdewastowana studnia. Pozostała część działki porośnięta jest trawą i drzewami. Działka w swoim obszarze nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

W pobliżu nieruchomości przepływa rzeka Jeziorka, która jest jedną z najczystszych rzek

w Polsce. Na rzece w miejscowości Osieczek (w odl. ok. 400 m) usytuowany jest zbiornik wodny o powierzchni 8,2 ha lustra wody, który stanowi zaplecze dla bazy turystyczno -wypoczynkowej. Zaletą położenia jest cicha, spokojna okolica. Dojazd do nieruchomości na odcinku ok. 200 m odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej, a dalej droga o nawierzchni asfaltowej prowadzącej z Osieczka w kierunku wsi Jeziora. Wieś Osieczek znajduje się w powiecie grójeckim w odległości ok. 40 km od Warszawy, położona na południowy wschód od Urzędu Gminy w Pniewach.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Działki w miejscowości Jeziora i Osieczek zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, znajdują się na terenach z prawem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i letniskowej, oraz w strefie obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Rzeki Jeziorki”.

w obrębie Budki Petrykowskie gm. Pniewy:

 1. Nieruchomość niezabudowana nr ewidencyjny działek 60 i nr 61 o łącznej pow. 2,0280 ha, (w ewidencji gruntów działka nr ew. 60 oznaczona jest symbolem RIVa- 0,1085 ha, RV – 0,2516 ha, RVI – 0,4621 ha. Działka nr 61 oznaczona jest symbolem Lz- RIVa – 0,0618 ha, Lz-RV – 0,4134 ha, Lz-RVI – 0,7306 ha).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 83 600,00 zł. netto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

Wadium 8 000,00 zł.(słownie: osiem  tysięcy złotych),

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą

KW RA1G/00085302/0. W księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, działki nr 60 i 61 w miejscowości Budki Petrykowskie znajdują się na terenach rolnych z prawem do zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej pod warunkiem, że po połączeniu z sąsiednią działką, szerokość frontu w zabudowie wolnostojącej będzie miała nie mniej niż 18 m. Znajdują się także w strefie obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Rzeki Jeziorki”.

Na działce nr 61 znajduje się las, zakrzaczenia i droga. Natomiast działka nr 60 użytkowana jest rolniczo. Stan zagospodarowania nieruchomości określono jako słaby.

Działki w swoim obszarze nie posiadają uzbrojenia w infrastrukturę techniczną

Działki znajdują się w powiecie grójeckim w odległości ok. 40 km od Warszawy. Dojazd odbywa się drogą asfaltową prowadzącą z Grójca w kierunku Mszczonowa, a następnie odchodzącą od niej drogą w kierunku wsi Huta Jeżewska. Droga dojazdowa posiada  nawierzchnię utwardzoną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu w pieniądzu  (PLN) do dnia 02 listopada 2017 roku (za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu).

Wadium na sprzedaż w/w działek, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Pniewy

15 8008 0008 2001 0011 7766 0002

z dopiskiem „Wadium za działkę nr 256 w Jeziorze”, lub nr 303.

„Wadium za działki nr 293, 281/2, 301/2 i 303/1 w Osieczku”.

„Wadium za działki nr 60 i 61 w Budkach Petrykowskich”.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionych nieruchomości zostanie przeprowadzony w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

w dniu 07 listopada 2017r.

            o godz. 900 – sprzedaż działki nr 256 położonej w Jeziorze

            o godz. 1200 – sprzedaż działki nr 303 położonej w Jeziorze

w dniu 08 listopada 2017r.

o godz. 900 – sprzedaż działek nr 293, 281/2, 301/2 i 303/1  położonych w Osieczku.

            o godz. 1200 – sprzedaż działek nr 60 i 60 położonych w Budkach Petrykowskich.

 1. Uwaga! Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu przetargu - stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm).
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej – przed przystąpieniem do przetargu - dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa w formie pisemnej), stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z KRS (dotyczy osoby prawnej), oraz złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się na gruncie ze stanem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, i z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pniewy, obejmującego teren nieruchomości objętej przetargiem.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie bez odsetek, nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu na wskazane przez przystępującego do przetargu konto.
 6. Nabywca nieruchomości rolnych musi spełniać ponadto wymogi do jej nabycia wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2016.2052 z dnia 16.12.2016), tj:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy  Pniewy – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Pniewy;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat , na terenie gminy Pniewy;

3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

5) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Pniewy w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 1. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane w dniu przetargu.
 2. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 3. Osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia

      umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną cenę nie później niż w dniu

zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

11. Ogłaszający przetarg Wójt Gminy Pniewy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tabl. informacyjnej Urzędu Gminy Pniewy, prasie, w miejscowości położenia działki i na stronach internetowych www.pniewy.pl,  bip.pniewy.pl, w zakładce „przetargi” w okresie od dnia 26 września 2017r. do dnia

26 października  2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pniewy w godz.: poniedziałek – 1000 - 1800, pozostałe dni – 730  – 1530, tel. 048 668 64 24 w.105

                                                                                                                     Wójt Gminy Pniewy                                                                                                                        

                                                                                                                     /-/ Wiesław Nasiłowski

Przeczytano: 566 razy.| Wydrukuj|Do góry