Przetargi

12 września 2017 13:19 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, Pniewy, położonych w gm. Pniewy.

 

 

In.271.8.2017

Pniewy, 2017-09-12

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, Pniewy, położonych w gm. Pniewy.

 

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Pniewy

Adres zamawiającego               Pniewy 2

Kod Miejscowość                       05-652 Pniewy

Telefon:                                      48 668 64 24

Faks:                                          48 668 64 24 w. 117

adres strony internetowej           bip.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej       pniewy@pniewy.pl

Godziny urzędowania:               pon. od 10:00 do 18:00; wt. - pt. od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiot zamówienia stanowi:

1.1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Huta Jeżewska - Natalin. Długość odcinka ok. 1053 mb. Dokumentacja w zał. nr 7 do SIWZ.

1.2. Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec-Ciechlin. Długość odcinka ok. 720 mb. Dokumentacja w zał. nr 8 do SIWZ.

1.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewy (w tym fundusz sołecki). Długość odcinka ok. 653 mb. Dokumentacja w zał. nr 9 do SIWZ.

 

Prosimy zamieścić z ofertą kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Prace drogowe należy wykonać przy nawierzchni emulsyjno-grysowej sprzętem minimum: równiarka, układarka, walec stalowy, walec ogumiony (emulsja), kombajn do powierzchniowego utrwalania z komputerowym dozowaniem kruszywa i emulsji, przy nawierzchni asfaltowej minimum: : równiarka, układarka, 2 walce stalowe, skrapiarka Przeznaczony sprzęt należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2    Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 3.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy :

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Huta Jeżewska - Natalin. Długość odcinka ok. 1053 mb

 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy :

Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec-Ciechlin. Długość odcinka ok. 720 mb

 

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewy (w tym fundusz sołecki). Długość odcinka ok. 653 mb

 

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

V. Termin wykonania zamówienia:

do 15.11.2017 r

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu, , oraz podstawy wykluczenia:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - -opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000 zł.

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

 Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -  wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie. O wartości brutto roboty nie mniejszej lub równiej 100 000 zł brutto na daną część, na którą składa Wykonawca ofertę.

 Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - prace drogowe należy wykonać przy nawierzchni emulsyjno-gryzowej sprzętem minimum : równiarka, układarka, walec stalowy, walec ogumiony (emulsja), kombajn do powierzchniowego utrwalania z komputerowym dozowaniem kruszywa i emulsji, przy nawierzchni asfaltowej minimum: : równiarka, układarka, 2 walce stalowe, skrapiarka. Przeznaczony sprzęt należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

  Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej.

W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) decyzję o nadaniu uprawnień,

b) zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

  5. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie ustala kryteriów selekcji.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy chcący uczestniczyć w niniejszym postępowaniu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oświadczenie wykonawcy składają na formularzu oświadczenia, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - bip.pniewy.pl.

Do oferty wykonawcy zobowiązani są zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

  4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

  5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

  6) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  7) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

  8)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 9)  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

  10)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. dokumentów zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

   1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

W postępowaniu określone zostały następujące kryteria oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60

2

termin wykonania

20

3

okres gwarancji i rękojmi

20

#226

XI. Termin oraz adres na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dnia: 2017-09-27 do godz. 12:00,

w siedzibie zamawiającego

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie wykonawca zostanie o fakcie tym zawiadomiony. Wniosek zostanie niezwłocznie zwrócony wykonawcy.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie stosuje się

 

XIV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XV. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

  Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVI. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

nie stosuje się

 

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 587088-N-2017 dnia 2017-09-12

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 584 razy.| Wydrukuj|Do góry