Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Komunikaty

24 czerwca 2020 09:10 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pniewyogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 334/1 o pow. 0,2100 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pniewy

 

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
nr 334/1 o pow. 0,2100 ha  położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy, KW RA1G/00038652/4.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2020 r. w terminie od 25.03.2020 r. do 11.05.2020 r. wyznaczono termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm./ - wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 56 007 zł. netto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedem złotych 00/100).

Wadium 5000,00 zł.(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/02 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 roku
i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 roku zmienionym uchwałą nr XXXVI.176.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2018 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6749 z dnia 03 lipca 2018 r., działka nr 334/1  o pow. 0,2100 ha,  położona w miejscowości Jeziora KW RA1G/00038652/4, znajduje się na terenach z prawem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej (oznaczonych symbolem MNL) oraz znajduje się w strefie obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Rzeki Jeziorki”.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości zostanie przeprowadzony w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy (pokój nr 8), Pniewy 2, 05-652 Pniewy, w dniu 4 sierpnia 2020r. o godzinie 13.00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto na konto Urzędu Gminy Pniewy – BS w Tarczynie nr 15 8008 0008 2001 0011 7766 0002 z dopiskiem „Wadium na działkę nr 334/1 w Jeziorze” z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Pniewy, najpóźniej w dniu 31 lipca 2020 r.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :

- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CDIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przypadku jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Wójt Gminy Pniewy może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Pniewy na stronie internetowej www.pniewy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jeziora, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 668 64 24 w. 106.

 

 Wójt Gminy Pniewy     

 /-/ Ireneusz Szymczak           

Przeczytano: 584 razy.| Wydrukuj|Do góry