Komunikaty

21 lutego 2018 14:40 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2018. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach w gm. Pniewy

In.271.1.2018

Pniewy, 2018-02-21

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2018.  Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na drogach w gm. Pniewy

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych             (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)

 

Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:               480 668,50 zł

 

W terminie do dnia 2018-02-21 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-600 Radom, ul. Żelazna 3

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   197 771,20 zł

Cena brutto:                  243 258,58 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): gwarancja i rękojmia 60 miesięcy

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-600 Radom, ul. Żelazna 3

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   67 593,34 zł

Cena brutto:                  83 139,81 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): gwarancja i rękojmia 60 miesięcy

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-600 Radom, ul. Żelazna 3

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   63 433,25 zł

Cena brutto:                  78 022,90 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): gwarancja i rękojmia 60 miesięcy

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.

 

Załącznik:

1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 1131 razy.| Wydrukuj|Do góry