Komunikaty

20 grudnia 2017 15:07 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

In.271.11.2017

Pniewy, 2017-12-20

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2017. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:               257 215.27 zł

 

W terminie do dnia 2017-12-15 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              ENERGA OBRÓT SA

Adres wykonawcy:              Al. Grundwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Cena netto:                   217 816,47 zł

Cena brutto:                  267 914,26 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu:

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.

 

Załącznik:

1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

 

Przeczytano: 287 razy.| Wydrukuj|Do góry