Komunikaty

18 grudnia 2017 14:16 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

 

In.271.10.2017

Pniewy, 2017-12-18

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           165 006,09 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00

Suma pkt.:                    100,00

 

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           232 283,89 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00

Suma pkt.:                    100,00

 

Lp.:                          3

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           221 356,68 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 44,73

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00

Suma pkt.:                    84,73

 

Lp.:                          4

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           245 581,84 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 56,75

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00

Suma pkt.:                    95,75

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Dokument - oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej, nie wpłynął w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert oraz nie dostarczono go w wyznaczonym terminie w wezwaniu do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Dokument wpłynął po terminie.

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp.z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1,2

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Z mocy prawa złożona oferta przez wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 4 ustawy Pzp

 

 

 

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

 

Przeczytano: 265 razy.| Wydrukuj|Do góry