Komunikaty

30 listopada 2017 13:57 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec - Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

In.271.10.2017

Pniewy, 2017-11-30

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec - Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

na zadanie nr 1 - 219 351,07 zł, na zadanie  nr 2 - 233 320,80 zł .

 

W terminie do dnia 2017-11-30 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              26-600 Radom. ul. Wolanowska 228

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   134 151,29 zł

Cena brutto:                  165 006,08 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              26-600 Radom. ul. Wolanowska 228

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   188 848,69 zł

Cena brutto:                  232 283,88 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-600 Radom, ul. Żelazna 3

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   179 964,78 zł

Cena brutto:                  221 356,68 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-600 Radom, ul. Żelazna 3

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   199 660,03 zł

Cena brutto:                  245 581,84 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.

 

Załącznik:

1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 249 razy.| Wydrukuj|Do góry