Komunikaty

20 października 2017 15:05 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.9.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

In.271.9.2017

Pniewy, 2017-10-20

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.9.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, położonych w gm. Pniewy.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
zad. nr 1 - 164 894,28 zł, zad. nr 2 - 167 920,65 zł

 

W terminie do dnia 2017-10-20 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   178 269,23 zł

Cena brutto:                  219 271,15 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): Termin wykonania - 30.04.2018 r., okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   188 775,47 zł

Cena brutto:                  232 193,83 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): Termin wykonania - 30.04.2018 r., okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:             BUDROMEX RADOM EMILIA PODSIADŁA

Adres wykonawcy:             ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   134 151,29 zł

Cena brutto:                  165 006,08 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): Termin wykonania - 14.05.2018 r., okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy, termin płatności: 30 dni

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 452 razy.| Wydrukuj|Do góry