Komunikaty

02 października 2017 16:00 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, Pniewy, położonych w gm. Pniewy

 

In.271.8.2017

Pniewy, 2017-10-02

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach: Wiatrowiec-Ciechlin, Huta Jeżewska-Natalin, Pniewy, położonych w gm. Pniewy

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 "Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Huta Jeżewska i Natalin." i  nr 2  "Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechlin".

 

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty  lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 350 razy.| Wydrukuj|Do góry