Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

14 września 2020 10:34 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: opiekun(ka) dla osób starszych i opiekun(ka) dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w wymiarze 1/1 etatu – pełen etat

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PNIEWACH

PNIEWY 28 lok. 3

05-652 PNIEWY

tel. (48) 668-64-85                                                         e-mail: gops@pniewy.pl

fax (48) 668-64-85

 

Pniewy, dnia 11.09.2020 r.

GOPS 110.15.2020

 

            Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: opiekun(ka) dla osób starszych i opiekun(ka) dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w wymiarze 1/1 etatu – pełen etat (w przeciętnym 40 godzinnym tygodniu pracy wykonywanie usług opiekuńczych w domu podopiecznych – umowa o pracę).

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy.

2. Stanowisko pracy:

Opiekun(ka) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w wymiarze  1/1 etatu – pełen etat.

3. Wymagania niezbędne (formalne):

1)    Obywatelstwo polskie;

2)    Wykształcenie minimum podstawowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku opiekunka /opiekunki;

3)    Korzystanie z pełni praw publicznych;

4)    Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    Stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku;

6)    Niepozbawienie władzy rodzicielskiej oraz władza nie została zawieszona   ani ograniczona przez sąd;

7)    Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku nałożenia go przez sąd;

8)    Nieposzlakowana opinia. 

4. Wymagania dodatkowe:

1)    Uczciwość, rzetelność i poszanowanie dla osób starszych;

2)    Umiejętność pracy w stresie;

3)    Niekonfliktowość;

4)    Umiejętność wykonywania poleceń;

5)    Umiejętność skutecznego komunikowania się;

6)    Umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego;

7)    Prawo jazdy kategorii „B”;

8)    Znajomość lokalnego środowiska gminy Pniewy;

9)    Doświadczenie w pracy z osobą starszą poprzez praktyki, staż w pracy  z osobami starszymi, ukończone kursy, szkolenia, wykształcenie związane  z opieką nad osobami starszymi.

5. Zakres zadań na stanowisku:

Opiekun/ opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach jest obowiązany(a)  do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Do zadań Opiekuna / opiekunki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Pniewach należą:

 

- Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych:

1)    Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa domowego;

2)    Przygotowanie lub dostarczanie prostych posiłków według potrzeb osób;

3)    Sprzątanie mieszkania: mycie okien, podłóg, mebli, naczyń, ścieranie kurzy, pranie ubrań, bielizny pościelowej i wynoszenie śmieci z domu do pojemnika na odpady;

4)    Utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych;

5)    Utrzymanie higieny podopiecznej poprzez: mycie, czesanie, kąpiel i nawilżanie skóry;

6)    Pomoc w ubieraniu się.

- Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza:

1)    Podawanie leków;

2)    Zamawianie wizyt lekarskich;

3)    Realizacja recept w aptece;

4)    Kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.

- Zadania administracyjne:

1)    Prowadzenie dokumentacji realizowanych usług opiekuńczych i rozliczanie ich z księgowością na podstawie karty usług stanowiącej załącznik do umowy  o pracę;

2)    Współpraca z współpracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pniewach;

3)    Poddawanie czasu, wyników i efektów swojej pracy kontroli pracowników socjalnych i kierownika ośrodka;

4)    Współpraca z pracownikami urzędów, sąsiadami i w miarę możliwości  z rodziną, oraz z innymi osobami z instytucji zajmującymi się sprawami podopiecznej;

5)    W przypadkach nieprzewidzianych zmian sytuacji podopiecznych wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach w siedzibie GOPS Pniewy.

6. Informacja o warunkach pracy:

1)    Pierwsza umowa o pracę na czas określony do 31.12.2020 r. następna umowa na czas nieokreślony;

2)    Miejsce pracy:

a)    Domy podopiecznych na terenie gminy Pniewy, 05-652 Pniewy;

b)    Załatwianie spraw podopiecznych na terenie Gminy Pniewy (np. sklep, apteka);

c)    Siedziba GOPS Pniewy, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy;

d)    Możliwe są delegacje służbowe w sprawach szkoleniowych    i niezbędnych sprawach podopiecznej poza teren Gminy Pniewy.

7. Wymagane dokumenty:

1)    CV (curriculum vitae);

2)    List motywacyjny;

3)    Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku   nr 1, poniżej do pobrania);

4)    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności (dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych  kursach, szkoleniach);

5)    Oświadczenie (w załączniku nr 2, poniżej do pobrania):

a)    iż nie jest i nie był(-a) pozbawiony(-a) władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

b)    iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu wykonawczego;

c)    iż nie był(-a) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WAŻNE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), poświadczoną własnoręcznym podpisem osoby aplikującej.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy i pocztą   na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,   Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy do dnia wyłonienia osoby na umowę o pracę w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie.

Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu (48) 668-64-85.

Aplikacje nie kompletne lub te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru na stanowisko Opiekuna / opiekunkę w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pniewy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach oraz w Urzędzie Gminy Pniewy.

Osoby, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na proponowanym stanowisku, a osoby niepełnosprawne - dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wynosił  mniej niż 6%.  

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)   informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy.  Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez:

  1. e-mail: gops.pniewy@interia.pl;
  2. telefonicznie: (48) 668-64-85;
    1. pisemnie na adres siedziby administratora: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28/3, 05-652 Pniewy.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Ireneusz Grzyb, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS Pniewy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym   w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;

Pniewy, dnia 11.09.2020 r.

                                                                                               Kierownik
                                                                               Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

                                                                                    Społecznej w Pniewach
                                                                                     Bogusława Kawecka

Przeczytano: 82 razy.| Wydrukuj|Do góry