Aktualności

22 lipca 2020 07:56 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 233/1 i 233/2, położonych we wsi Załęże Duże, gmina Pniewy

BGK.6622.18.2020              

                                                             Pniewy, dnia 22 lipca 2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 233/1 i 233/2, położonych we wsi Załęże Duże, gmina Pniewy

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pniewy Uchwały Nr XXIV.123.20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 233/1 i 233/2, położonych we wsi Załęże Duże, gmina Pniewy. Obszar objęty opracowaniem został wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 233/1 i 233/2, położonych we wsi Załęża Duże, gmina Pniewy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r.:

-        w formie pisemnej do Wójta  Gminy  Pniewy, Pniewy 2,  05-652 Pniewy;

-        korespondencyjnie na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy: rjwx4718c6 (opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),

-        na adres pniewy@pniewy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-        ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy2,  05-652 Pniewy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię lub  nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pniewy.

 

Wójt Gminy Pniewy

Ireneusz Szymczak


 

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  informuję, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt  Gminy  Pniewy, Pniewy 2,  05-652 Pniewy i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Pniewy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Odbiorcą danych osobowych jest: Urząd Gminy Pniewy oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Przeczytano: 131 razy.| Wydrukuj|Do góry