Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

15 stycznia 2020 13:21 | Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze: asystent rodziny – od 0,5 do 1 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PNIEWACH

PNIEWY 28 lok. 3

05-652 PNIEWY

Tel/fax (48) 668-64-85                                                  e-mail: gops.pniewy@interia.pl

 

Pniewy, dnia 13.01.2020 r.

GOPS.110.1.2020

    

Na podstawie art. 8 , art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 4 pkt 1, art. 12 ustawy z dnia                        9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.                  z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    w Pniewach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: asystent rodziny                     – od 0,5 do 1 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy.

2. Stanowisko pracy:

Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach.

3. Wymagania niezbędne (formalne):

a) posiadanie:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki             o rodzinie lub praca socjalna lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) znajomość regulacji prawnych: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.);

f) obywatelstwo polskie;

g) nieposzlakowana opinia. 

4. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.);

b) znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.);

c) znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.);

d) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.); 

e) znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.);

f) znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.);

g) znajomość ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 473 ze zm.);

h) odporność na stres, umiejętność planowania czasu pracy i działań, samodzielność i komunikatywność;

i) posiadanie samochodu osobowego i prawa jazdy kat. B.

5. Zakres zadań na stanowisku:

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                              w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                      z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

ł) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

ń) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,                  i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Pniewach;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

ó) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

p) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa                w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

6. Informacja o warunkach pracy:

a) wymiar czasu pracy: od 0,5 do 1 pełnego etatu w zadaniowym systemie czasu pracy, pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe;

b) miejsce pracy: Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę na terenie gminy Pniewy. Czynności biurowe, gromadzenie dokumentacji i korzystanie z komputera obywają się w pokoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach w budynku Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy. Pracownik odbywa delegacje służbowe                w sprawach szkoleniowych i podopiecznych poza teren Gminy Pniewy.

7. Wymagane dokumenty:

a) CV (curriculum vitae);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku nr 1, poniżej do pobrania);

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach);

e) oświadczenie (w załączniku nr 2, poniżej do pobrania):

-  iż nie jest i nie był(-a) pozbawiony(-a) władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

- iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek                      w stosunku do niego/niej wynika z tytułu wykonawczego;

- iż nie był(-a) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WAŻNE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych                   (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), poświadczoną własnoręcznym podpisem osoby aplikującej.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.01.2020 r.                      w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy i pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,                                                Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy, w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie                             z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH”.

Informacje dodatkowe w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu (48) 668-64-85.

Aplikacje nie kompletne lub te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane                   – liczy się data dotarcia dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Pniewach.

Ogłoszenie o naborze jak i wyniki naboru na stanowisko Asystenta Rodziny                        w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach zostaną upowszechnione                    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pniewy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach oraz Urzędzie Gminy Pniewy.

Osoby, którym przedstawiona zostanie propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na proponowanym stanowisku, a osoby niepełnosprawne - dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów                         o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych                 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wynosił  mniej niż 6%.  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy, email: gops.pniewy@interia.pl, tel: (48) 668-64-85.

2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl                    lub pisemnie na adres Administratora.

3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne                     i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

4)    W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a)    1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy                      z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);

b)    2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)     Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

6)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,                               w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)    Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,                           że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e)    w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody                          nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                 na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9)    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym                                   z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć                      w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym                             na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Pniewy, dnia 13.01.2020 r.

                                                                                              Kierownik
                                                                               Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

                                                                                    Społecznej w Pniewach

 


                                                                                      Bogusława Kawecka

Przeczytano: 939 razy.| Wydrukuj|Do góry