Aktualności

26 lipca 2019 13:05 | Aktualności

Stypendium szkolne 2019/2020

Wnioski  (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy w pok. nr 11. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528 zł na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi  308 zł /ha przeliczeniowy.

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Pniewy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami    realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień) z zakładu pracy,

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS

-  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub oświadczenie o braku zarejestrowania

- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.) –jeżeli nie korzysta się z tych świadczeń, potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt

- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

- dowód otrzymania renty/emerytury (sierpień)

- dowód otrzymania alimentów (sierpień)

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:

- zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności

- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia

-w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS

- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

 

UWAGA!

Przyjmowane będą tylko wnioski z kompletem dokumentów!

Przeczytano: 875 razy.| Wydrukuj|Do góry