Aktualności

04 lipca 2019 09:10 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 8 lipca 2019r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 03.07.2019 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:

2.1.    zatwierdzenia realizacji projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wniesienia wkładu własnego.

  1. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 645 razy.| Wydrukuj|Do góry