Aktualności

19 czerwca 2019 14:19 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenia na XI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Pniewy, dnia 19.06.2019 r.

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
 4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
 5. Przyjęcie protokołu nr X.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pniewy za rok 2018.
 7. Uchwała w sprawie  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pniewy za rok 2018.
 8. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 9. Informacja z wykonania budżetu za 2018 r. przez GOPS Pniewy.
 10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pniewy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 r.
 11. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy w sprawie udzielenia absolutorium.
 12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 14. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 15. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

16.1.zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019.

16.2.zasad i trybu wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy    Pniewy.

16.3.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 15,28 m2 dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji na okres 3 lat.

16.4.wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w związku z przystąpieniem Gminy Pniewy do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

17. Wnioski i interpelacje.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 219 razy.| Wydrukuj|Do góry