Aktualności

23 maja 2019 15:13 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 23.05.2019 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Prezentacja laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego KRUS „Bezpiecznie na wsi”.
4.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5.    Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
6.    Przyjęcie protokołu nr IX.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 18 kwietnia 2019 r.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

7.2    zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy,

7.3    uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Pniewy,”

7.4    przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Pniewy”,

7.5    rozpatrzenia skargi Pani A.S. na działania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach,

7.6    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,

7.7    upoważnienia do nieodpłatnego nabycia działki nr 233/1, położonej we wsi Załęże Duże, gmina Pniewy.

8.                  Wyrażenie opinii dotyczącej budowy przechowalni owoców w miejscowości Dąbrówka.
9.                  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
10.              Wnioski i interpelacje.
11.              Sprawy różne.
12.              Zamknięcie Sesji.

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                      /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 501 razy.| Wydrukuj|Do góry