Aktualności

12 lutego 2019 10:59 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załącznik do

Zarządzenia Nr 11/2019

Wójta Gminy Pniewy

z dnia  12   lutego 2019 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) oraz § 8 Załącznika do Uchwały Nr XLII.197.18 Rady Gminy w Pniewach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zarządzam, co następuje:

Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Rodzaje zadań:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku – 60.000 zł przeznacza się na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców gminy poprzez organizację rajdów rowerowych, zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych szczególnie piłki nożnej ( w zakresie: finansowania wynagrodzenia trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej, ubezpieczenia zawodników, kosztów transportu na zawody, oraz innych działań podejmowanych na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych), udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej z Pniew w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Gmina zleci wyszczególnione wyżej zadnia w trybie wsparcia ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 60.000,- zł. W roku 2018 Gmina Pniewy przeznaczyła 60.000 - zł na realizację zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 III. Zasady przyznawania dotacji :

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

    1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                             

        (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.),

    2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j.)

2. Ofertę realizacji zadania może złożyć organizacja pozarządowa oraz inne podmioty wymienione              

    w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

    i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.).

                     

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadań: od daty zawarcia umowy do końca 2019 roku.
2. Warunki realizacji zadań określone będą w zawartych umowach.
3. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytuł projektu,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

 

V. Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku:

 

1. aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2. sprawozdanie merytoryczne za rok 2018,

3. sprawozdanie finansowe za rok 2018 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja podatkowa). W przypadku organizacji działających krócej za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu),

4. kopia umowy lub statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego  o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego,

5. oświadczenie o nie pozbawieniu prawa do uzyskania dotacji,

6. aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,

7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem ofert,

8. oświadczenie o braku zobowiązań długoterminowych oraz zestawienie zobowiązań krótkoterminowych ze wskazaniem daty powstania i wyznaczonego terminu zapłaty tego zobowiązania.

 

Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci potwierdzonej kserokopii oraz podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego.

  

VI. Termin  składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się na   08 marca 2019 r. do godz. 1200

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie Gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych przynajmniej 10 %. Wkład własny organizacji pozarządowej może być osobowy.

4. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:

1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

3) nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi,
4) oferta musi być kompletna (zwierać wszystkie załączniki)  oraz  zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),

5) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy
6. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
 1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
 2) tytuł zadania,
 3) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji ds. otwarcia ofert”.
7. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

    Pniewy oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Pniewach: www.pniewy.pl.

 

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przeprowadzenia konkursu. 
2. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany wyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną)  lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
4. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla  pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
5. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod  uwagę.
6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.
7. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta.
8. Przy rozpatrywaniu ofert, uwzględnia się:
    1)  kompletność złożonych dokumentów

    2)  ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
         a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania, w tym kwalifikacje osób realizujących

             zadanie oraz korzystających z efektu,
         b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym organizacja 

             imprez sportowych, obozów sportowych, zgrupowań i rajdów turystycznych,

         c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych

             kosztach,
     3) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
         a) wysokość udziału środków własnych oraz własny wkład rzeczowy, osobowy w tym

             świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
         b) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
         c) strukturę wydatków,
     4) zgodność oferty z celami konkursu,
     5) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


VIII. Postanowienia końcowe:

1.Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

    Urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania.
2. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru        lub odrzucenia oferty.
3. Rozpatrzenie odwołania przez Wójta następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest

   ostateczne.
4. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania  

    będą  podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji 

   Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

IX. Informacja o zrealizowanych w roku 2018 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami:

W roku 2018 Gmina Pniewy przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwotę 60.000 zł.

 

 

 

 

Przeczytano: 468 razy.| Wydrukuj|Do góry