Aktualności

20 grudnia 2018 13:13 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r.

Pniewy, dnia 20.12.2018 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia  2018 r. /piątek/ o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania
 4. Wnioski i interpelacje.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.
  a/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pniewy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.
  b/ odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.    
  5.2    uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 w tym budżetu na Pomoc Społeczną.
  a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
  c/ przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,
  d/ przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie przedstawionych wnioskówi opinii Komisji Rady Gminy.
  e/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek,
  f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z naniesionymi propozycjami zmian.
  5.3  zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2018.
  5.4  zmiany uchwały nr IV/20/15 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.
  5.5  ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkolei w domu” na lata 2019-2023.
  5.6  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5.7  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5.8  Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Pniewy.

      6. Sprawy różne.

        7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Grzegorz Sowiński

 

Przeczytano: 708 razy.| Wydrukuj|Do góry