Aktualności

24 września 2018 13:12 | Aktualności

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:
l) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
-posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127
ust. lO ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290 i 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 312
ust. l i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), uczęszczających w roku szkolnym
2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas
IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa wart. 3
pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przeczytano: 455 razy.| Wydrukuj|Do góry