Aktualności

11 lipca 2018 09:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

         Pniewy, dnia 11.07.2018 r.

BGK.6720.02.5.2018

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wyglądu projektu

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.07.2018 r. do 07.08.2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, pok. Nr 7, w godz. pracy Urzędu, tj. w poniedziałki od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, w pok. nr 8 o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pniewy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2018 r.

 

W przedmiotowych sprawach postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Pniewy

Wiesław Nasiłowski

Przeczytano: 529 razy.| Wydrukuj|Do góry