Aktualności

15 czerwca 2018 14:45 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r.

Pniewy, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 
25 czerwca 2018 r. o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
 3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
 4. Wnioski i interpelacje.
 5. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 6. Informacja z wykonania budżetu za 2017 r. przez GOPS Pniewy.
 7. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pniewy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy w sprawie udzielenia absolutorium.
 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 11. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1     zmiany uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2018r.

13.2     ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pniewy.

13.3     wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                           

                                                               /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 564 razy.| Wydrukuj|Do góry