Aktualności

28 marca 2018 10:47 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r.

BGK.6722.06m.2017

Pniewy, dnia 28.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.)

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII.133.17 Rady Gminy Pniewy z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.) zmienionej Uchwałą Nr XXXIV.168.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2018 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wyglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.), którego granice zostały wyznaczone na załączniku do w/w Uchwały Rady Gminy Pniewy

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, pok. nr 7, w godz. od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Pniew, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, w pok. nr 8 o godz. 1100

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać:

1)      w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

2)   ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: pniewy@pniewy.pl

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pniewy, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 maja 2018 r.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Przeczytano: 420 razy.| Wydrukuj|Do góry