Aktualności

20 listopada 2017 12:17 | Aktualności

Wójt Gminy Pniewy ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi SPRZĄTACZKA.

Wójt Gminy Pniewy ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi

SPRZĄTACZKA

 1. Miejsce pracy:

    Urząd Gminy Pniewy,

    05-652 Pniewy, Pniewy 2

2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

3. Rodzaj stosunku pracy:  umowa o pracę

4. Obowiązki:

a) utrzymanie w czystości obejścia powierzonego obiektu,

b) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych.

5. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie zawodowe,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki,

c) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
w pełni z praw publicznych,

d) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

6. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys- CV,
  2. kserokopie świadectw pracy,
  3. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu  Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy
  2. pocztą na adres Urzędu.

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko sprzątaczka w terminie do dnia 23 listopada 2017r. (czwartek) do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty ( list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Pniewy pod nr tel. 0 48 668 64 24 wew. 101. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz – Małgorzata Luciak.

 

Przeczytano: 633 razy.| Wydrukuj|Do góry