Aktualności

12 września 2017 07:58 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.)

Pniewy, dnia 12.09.2017 r.

 

BGK.6722.06a.2017

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002
Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.)

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405  z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pniewy Uchwały Nr XXVII.133.17 z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002 r.).

Granicę obszaru opracowania zmiany planu wyznaczono na złączniku nr 1 do w/w uchwały.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pniewy, pok. Nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1400.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Wnioski mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

2)   ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: pniewy@pniewy.pl

Wnioski należy składać do wójta Gminy Pniewy, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia z podaniem: imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Pniewy

 

Przeczytano: 449 razy.| Wydrukuj|Do góry