Aktualności

28 czerwca 2017 10:25 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

OBWIESZCZENIE

Pniewy, dnia 28.06.2017 r.

R.Oś.6220.14.2017 (2)

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 28  czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1601W Pniewy – Rembertów od km 5+848 do km 7+208 przez wieś Michrówek”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 19.07.2017 r.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

 

 

 

Przeczytano: 477 razy.| Wydrukuj|Do góry