Aktualności

21 czerwca 2017 13:53 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

ZAPROSZENIE

Pniewy, dnia 21 czerwca 2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 
30 czerwca 2017r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
 3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
 4. Wnioski i interpelacje.
 5. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
 6. Informacja z wykonania budżetu za 2016 r. przez GOPS Pniewy.
 7. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pniewy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy w sprawie udzielenia absolutorium.
 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 11. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 12. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia / nie udzielenia absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1 zmiany uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2017r.

13.2 wydzierżawienia działki nr 24/8 w Pniewach do 10 lat.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                           

                                                               /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 576 razy.| Wydrukuj|Do góry