Aktualności

16 grudnia 2016 15:14 | Aktualności

Z A P R O S Z E N I E

 

Pniewy, dnia 16.12.2016 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

27 grudnia  2016 r. /wtorek/ o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski i interpelacje.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

a/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pniewy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

b/ odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.     

     3.2 uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 w tym budżetu na Pomoc Społeczną.

a/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,

b/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

c/ przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

d/ przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie przedstawionych wniosków

i opinii Komisji Rady Gminy.

e/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek,

f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3.3 organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do

sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pniewy.

  1. Sprawy różne.
  2. 5.      Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

 

Przeczytano: 965 razy.| Wydrukuj|Do góry