Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

24 grudnia 2019 10:32 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XX.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 20 grudnia 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

a)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pniewy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

b)       odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

6.2.    uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 w tym budżetu na Pomoc Społeczną,

a)       odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,

c)       przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

d)       przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie przedstawionych wniosków i opinii Komisji Rady Gminy,

e)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek,

f)         głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z naniesionymi propozycjami zmian,

6.3.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

6.4.    określenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,

6.5.    określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

6.6.    ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Pniewy.

       7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

       8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

       9. Zakończenie sesji.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            /-/ Grzegorz Sowiński