Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

31 października 2019 13:56 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XV.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  4. Przyjęcie protokołu nr XVI.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 13 września 2019 r.
  5. Przyjęcie protokołu nr XVII.2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 14 października 2019 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

8.2.    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,

8.3.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

8.4.    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

8.5.    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2020 rok,

8.6.    regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pniewy,

8.7.    utworzenia Żłobka Samorządowego w Kruszewie i ustalenia statutu żłobka,

8.8.    określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pniewy publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych  oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

8.9.    wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz ustalenia okresu udzielenia tej dotacji w wyższej wysokości,

8.10.powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji,

8.11.powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu.

       9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

      10. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

      11. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                           /-/ Grzegorz Sowiński