Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

19 grudnia 2017 13:59 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 18.12.2017 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

29 grudnia  2017 r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

a/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pniewy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

b/ odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.     

     5.2 uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 w tym budżetu na Pomoc Społeczną.          

a/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok,

b/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

c/ przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

d/ przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie przedstawionych wniosków i opinii Komisji Rady Gminy.

e/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek,

f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z naniesionymi propozycjami zmian.

5.3 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

5.4 określenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz

      określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak