Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Program "Mój prąd"

moj_pradjpg [300x126]

PROGRAM „MÓJ PRĄD”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltanicznej.  Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych.

 

Z dotacji “Mój prąd” możemy skorzystać jeśli instalacja została zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu, czyli po 23.07.2019r.  Wniosek można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

  •  kopię faktury za zakup i montaż instalacji PV opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego  Mój Prąd”,
  •  dowód zapłaty faktury,
  •  dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi

identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wpięciu się do systemu prosumenckiego),

  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji - jeśli dotyczy.

 

 

Wniosek o dotację należy złożyć po zakończeniu inwestycji.

Wnioskodawca, który chce otrzymać pożyczkę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Czyste Powietrze nie będzie mógł skorzystać z dotacji w ramach programu Mój Prąd.

 

Szczegółowa dokumentacja Programu „Mój Prąd” wraz z wnioskiem o dofinansowanie  znajduje się na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie znajdują się tutaj: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/pytania-i-odpowiedzi-/

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

1) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;

2) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

3) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

4) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

5) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

6) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

7) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

8) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

9) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

 

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

 

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 

Aktualności: 23 października 2019

nfosjpg [200x200]

Do tej pory wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby - osobiste złożenie papierowej wersji wniosku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu.

Od 21.10.2019r wnioski o dofinansowanie w ramach w programu Mój Prąd można składać online na portalu GOV.pl. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu. O uruchomieniu nowej e-usługi, a także o stanie realizacji programu, poinformowali w dn. 21.10.2019r  podczas konferencji prasowej minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister cyfryzacji Marek Zagórski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

Urząd Gminy Pniewy udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami.