Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Program "Czyste powietrze"

Aktualne warunki dofinansowania na stronie: http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 

Formy dofinansowania

 

1. dotacja;
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

 

Opcja 1

 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Opcja 2

 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł

 

Beneficjenci

 

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
2) w serwisie „gov.pl”.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”.

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Źródłó: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/


Zasady dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze po 15 maja 2020r.

Ulotka (kliknij i pobierz)

Broszura (kliknij i pobierz)

 

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja.


czyste_powietrze_15052020jpg [632x900]

 

Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede:

 

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego

 

jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną

 

księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

 

Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 

 Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego

 

w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany

 

w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie

 

przekracza kwoty:

 

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

 

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.KOMUNIKAT

Komunikat – budynki nowobudowane – Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.Program priorytetowy „Czyste powietrze”- (www.wfośigw.pl)

 

Dokumenty

 

obowiązkowe:

 

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu za 2018r

 

jeśli dotyczy:

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej (numer księgi wieczystej składa się z trzech członów, pierwszy z nich to czteroznakowy kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym księga została założona, drugi człon to numer według repertorium ksiąg wieczystych, trzeci człon to cyfra kontrolna, poszczególne elementy numeru oddzielone są od siebie znakiem „/” (ukośną kreską) schemat wygląda następująco: XXXX/XXXXXXXX/X.)
 •  oświadczenie z Gminy o ha przeliczeniowych,
 •  audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku,
 •  ekspertyzy (ornitologiczne, chiropterologiczne),
 •  certyfikat potwierdzający spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.

 

Dane niezbędne do wypełnienia  Wniosku o dofinansowanie w ramach projektu priorytetowego „Czyste powietrze”:

 • data do kiedy wnioskodawca zobowiązuje się zakończyć przedsięwzięcie,
 •  nr Pesel,
 •  Urząd Skarbowy,
 • e-mail, (celem dokonania rejestracji w Portalu)
 • nr. rachunku bankowego,
 • liczba lokali w budynku,
 •  nr. księgi wieczystej – lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku  (np. akt notarialny),
 • nr ewidencyjny działki
 •  powierzchnia całkowita budynku/wydzielonego lokalu mieszkalnego (m2),
 •  rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy

 

     dane do kontaktu:  Beata Kłos-Frączak tel: 048 668 64 24 wew. 105

 

Program Czyste Powietrze (kliknij)

Złóż wniosek (kliknij)