Program "Czyste powietrze"

 

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja.


czyste_powietrze_15052020jpg [632x900]

 

Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede:

 

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego

 

jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną

 

księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

 

Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 

 Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego

 

w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany

 

w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie

 

przekracza kwoty:

 

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

 

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.KOMUNIKAT

Komunikat – budynki nowobudowane – Program Czyste Powietrze

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.Program priorytetowy „Czyste powietrze”- (www.wfośigw.pl)

 

Dokumenty

 

obowiązkowe:

 

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu za 2018r

 

jeśli dotyczy:

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej (numer księgi wieczystej składa się z trzech członów, pierwszy z nich to czteroznakowy kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym księga została założona, drugi człon to numer według repertorium ksiąg wieczystych, trzeci człon to cyfra kontrolna, poszczególne elementy numeru oddzielone są od siebie znakiem „/” (ukośną kreską) schemat wygląda następująco: XXXX/XXXXXXXX/X.)
 •  oświadczenie z Gminy o ha przeliczeniowych,
 •  audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku,
 •  ekspertyzy (ornitologiczne, chiropterologiczne),
 •  certyfikat potwierdzający spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.

 

Dane niezbędne do wypełnienia  Wniosku o dofinansowanie w ramach projektu priorytetowego „Czyste powietrze”:

 • data do kiedy wnioskodawca zobowiązuje się zakończyć przedsięwzięcie,
 •  nr Pesel,
 •  Urząd Skarbowy,
 • e-mail, (celem dokonania rejestracji w Portalu)
 • nr. rachunku bankowego,
 • liczba lokali w budynku,
 •  nr. księgi wieczystej – lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku  (np. akt notarialny),
 • nr ewidencyjny działki
 •  powierzchnia całkowita budynku/wydzielonego lokalu mieszkalnego (m2),
 •  rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy

 

     dane do kontaktu:  Beata Kłos-Frączak tel: 048 668 64 24 wew. 105

 

Program Czyste Powietrze (kliknij)

Złóż wniosek (kliknij)