informacje o gospodarce odpadamiWójt Gminy Pniewy informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 2012.391.) uległ zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pniewy  Nr XLIII/205/14 z dnia 27 czerwca 2014r. stawka opłaty za śmieci wynosi:

  • 11 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane
  • 7 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane

 

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach : do dnia

  • 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec- I kwartał
  • 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec- II kwartał
  • 15 września za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień- III kwartał
  • 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień- IV kwartał

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pniewy 
42 8008 0008 2001 0011 7766 0001

 

Opłaty można dokonać na podstawie poprzedniego dowodu wpłaty (o ile dane zawarte w złożonej deklaracji nie uległy zmianie)  lub pobierając wypełniony druk wpłaty z sekretariatu Urzędu Gminy Pniewy.

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek w  terminie

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania

odpadów komunalnych złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o  ilości osób w gospodarstwie

domowym oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 O każdej  zmianie dotyczącej ilości członków gospodarstwa domowego, właściciel nieruchomości musi powiadomić Urząd poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmian w  liczbie członków gospodarstwa domowego.