Komunikaty

09 maja 2012 14:13 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ PIKNIKU NAUKOWEGO

 

ZP.272.2.2012                                                                                            Pniewy, 09.05.2012 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ORGANIZACJĘ PIKNIKU NAUKOWEGO

 

 Zamawiający: Gmina Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, NIP 797-14-51-67,Regon 670223876,  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację Pikniku Naukowego w ramach projektu „Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Piknik Naukowy – wystawa interaktywnych eksperymentów dla 375 dzieci biorących udział w projekcie w budynku gimnazjum w Kruszewie.

Uporządkowanie miejsca po Pikniku.

 

Wymagania minimalne;

 

- doświadczenie min 1 przeprowadzona organizacja imprezy o podobnym charakterze (wystawa, piknik, dni nauki z uwzględnieniem pokazu eksperymentów) – referencje,

- co najmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym kierunek biologia, chemia lub fizyka,

 

Termin

 

Czerwiec 2012 – do ustalenia.

nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 r.

 

Kryterium oceny oferty

 

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

100% cena

Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:

 

C min

 

P = ───── X 100

 

C n

P – ilość punktów danej oferty

C min – najniższa cena spośród oferowanych

C n – cena danej oferty

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia zostaną wyłączone podmioty, które powiązane są z Beneficjentem Gminą Pniewy lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Termin składania ofert.

Oferty należy składać na pisemnie za pośrednictwem poczty bądź osobiście na adres Urzędu Gminy w Pniewach: Pniewy 2, 05-652 Pniewy  z dopiskiem konkurs ofert „organizacja Pikniku Naukowego”

w terminie do 17 maja 2012 r. do godz. 14.00

Oferta powinna zawierać:

 

formularz ofertowy,

 

oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,

 

ramowy program organizacji pikniku,

 

cv

 

kopie dyplomu poświadczające wymagane wykształcenie,

 

kopia dowodu osobistego lub w przypadku firmy wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 

referencje.

 

Załączniki:

- wzór formularza ofertowego,

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,

- wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................

..................................................................

/dokładny adres/

..................................................................

/ telefon, fax /

REGON ...................................................

NIP ..........................................................

O F E R T A W Y K O N A W C Y

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Organizacja Pikniku Naukowego w ramach projektu „Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Pniewy oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przedkładamy niniejszą ofertę:

Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: Organizacja Pikniku Naukowego w ramach projektu „Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w zakresie zgodnym z treścią zapytania ofertowego oraz załączonego programu ramowego za wynagrodzeniem:

Cena brutto ………..…….…zł (słownie………………………….…………………………..….)

 

   Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami/.

W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie nieprzekraczalnym do 30 czerwca 2012r.

 

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie i miejscu ustalonym przez zamawiającego.

 

Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach

 

Dnia ..........................................

...................................................................................

/ podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy/

 

 

Załącznik nr 2


ŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

(zapytanie ofertowe nr ZP.272.2.2012 )

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………………

                                                                                                                 Podpis Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

UMOWA nr …………

zawarta w dniu ............. 2012 roku w Pniewach pomiędzy:

Gminą Pniewy

z siedzibą pod adresem Pniewy 2, 05-652 Pniewy, reprezentowaną przez:

Pana Wiesława Nasiłowskiego  – Wójta Gminy Pniewy

zwanym dalej „Zamawiającym

a

…………………………………………. …………………………………………………………………….

z siedzibą pod adresem: ……………………………… NIP ……………… REGON ………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) strony zawierają umowę o następującej treści;

§ 1

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi organizacji Pikniku Naukowego oraz uporządkowania terenu po Pikniku zgodnie z programem ramowym w ramach projektu „Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji ……………..

 

§ 2

 

Odbiór przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony, po zrealizowaniu przez Wykonawcę usługi.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

 

§ 3

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, wynosi: …………………………… zł brutto (słownie: ………………………….. złote 00/100).

 

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego.

 

Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………… oraz jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

 

Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 797-14-51-677 oraz jest upoważniony do otrzymania faktury VAT.

 

W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca naliczy odsetki za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu płatności - w wysokości ustawowej.

 

§ 4

  1. Dla zapewnienia należytej realizacji niniejszej umowy Strony zastrzegają kary umowne z następujących tytułów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b) z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

3. Przewidziane w umowie kary nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania wyższego niż wysokość kar umownych.

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części w trybie natychmiastowym w drodze jednostronnego oświadczenia w przypadku:

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

otwarcia likwidacji w stosunku do Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

zajęcia majątku Wykonawcy.

 

§ 6

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy prawo przewozowe oraz kodeksu cywilnego.

 

Przeczytano: 1023 razy.| Wydrukuj|Do góry