Aktualności

10 marca 2017 13:12 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie

Pniewy, dnia 10.03.2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 

20 marca  2017 r. o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  3. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  4. Wnioski i interpelacje.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

5.2.  Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Pniewy na rok 2017.

5.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu. 

5.4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Pniewy.

5.5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 dla Gminy Pniewy.

5.6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2026.

5.7. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pniewy na lata
2017-2019.

5.8. przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach za 2016 rok.

5.9. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania.

5.10. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pniewy na lata 2017-2026.

5.11. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

5.12. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

5.13. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2017 – 2021.

5.14. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

5.15. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2017 roku.

5.16. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy do roku 2020”.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           /-/ Kinga Dominiak

Przeczytano: 590 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry