Aktualności

11 stycznia 2017 09:53 | Aktualności

WFOSIGW - Programy 2017 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Ochrona Atmosfery

OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni

OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej

OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego

Ochrona Ziemi

OZ-12 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

OZ-13 Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk

OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego

Edukacja Ekologiczna

EE-16 Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

EE-17 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej

Ochrona Przyrody

OP-18 Zadania z zakresu ochrony przyrody

OP-19 Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

OP-20 Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-21 Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego

Przeczytano: 513 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry