Urząd Gminy w Pniewy
http://pniewy.pl

05 kwietnia 2017 11:13 | Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z tym, iż rozpoczął się sezon wiosenny, w którym rolnicy i sadownicy wykonują zabiegi środkami ochrony roślin przypominamy o obowiązującej Ustawie o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013r.  

Art. 76. 1. Kto:
Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 50
1) wykonuje doświadczenia lub testy prowadzone do celów badań lub rozwoju, wiążące się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, bez wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, lub
2) wprowadza do obrotu środek ochrony roślin w opakowaniu jednostkowym niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 21 lub art. 25 ust. 5, lub
3) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22, lub
4) wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu ważności lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24, lub
5) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu:
a) będąc zobowiązanym do zapewnienia, że osoby dokonujące zbycia tych środków ich ostatecznemu nabywcy speł-niają warunki określone w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub
b) będąc zobowiązanym do zapewnienia, w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu niż osta-teczny nabywca, obecności osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub
c) nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, z zastrzeżeniem art. 24, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, lub
d) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, nie umieszcza w ofercie zbycia tego środka informacji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, lub
6) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub
7) nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub
8) nie informuje wojewódzkiego inspektora o produkcji lub o zamiarze produkcji środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub
9) nie spełnia określonego w art. 30 ust. 5 lub ust. 9 albo art. 89 ust. 5 obowiązku wyprowadzenia z terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, lub
10) nie informuje wojewódzkiego inspektora o nabyciu środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób określony w art. 30 ust. 13 lub 14 albo art. 89 ust. 8 lub 9, lub
11) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej, lub
12) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka w opakowaniu zastępczym, lub
13) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego lub składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, lub
14) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika nieprofesjonalnego lub składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, który nie jest przechowywany pod zamknię-ciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszami, lub
15) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji, lub
16) podaje informacje niezgodne z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1–3, ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr 1107/2009, lub
17) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 1107/2009, lub
18) wykonuje zabiegi ochrony roślin z zastosowaniem środka ochrony roślin, który nie może być stosowany zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 lit. a, b i e rozporządzenia nr 1107/2009, lub

19) stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1–3, ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr 1107/2009, lub
20) stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, w szcze-gólności nie uwzględniając:
a) możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu, lub
b) okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem, lub
c) minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc lub obiektów, lub
d) warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin, lub
e) minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub
f) minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych, lub
g) wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków ochrony roślin, lub
h) uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub
21) przechowuje lub unieszkodliwia środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub
22) używa lub unieszkodliwia opakowania jednostkowe środka ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdro-wia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub
23) stosuje na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzie-lonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdro-wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej środki ochrony roślin, których stosowanie na tych tere-nach jest zabronione, lub
24) będąc obowiązanym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009, nie prowadzi lub nie przechowuje tej dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 67 tego rozporządzenia lub zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 3 pkt 4 lub w art. 37, lub
25) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje integrowanej ochrony roślin, lub
26) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie prowadzi dokumentacji wskazującej sposób reali-zacji wymagań integrowanej ochrony roślin, lub
27) stosuje przy użyciu sprzętu agrolotniczego środek ochrony roślin, którego stosowanie przy użyciu tego sprzętu jest zabronione, lub
28) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, nie informując o za-miarze jego wykonania wojewódzkiego inspektora zgodnie z art. 39, lub
29) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, wbrew zakazowi wy-konania tego zabiegu, lub
30) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin, stosuje te środki, nie spełniając wymagań określonych w art. 41, lub
31) świadczy usługi doradcze, o których mowa w art. 42, nie spełniając wymagań określonych w art. 42, lub
32) stosuje środek ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin niesprawnym technicz-nie lub nieskalibrowanym lub uchyla się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, lub
33) stosuje materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin do innych celów niż siew lub sadzenie, lub
34) prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego upoważnienia lub nie będąc przed-siębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej wykonuje działalność w zakresie potwier-dzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o której mowa w art. 52, lub działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o której mowa w art. 70, bez wymaganego wpisu do rejestru, lub
35) posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji roślin w przypadku roślin, przy upra-wie których nie były spełniane wymagania integrowanej produkcji roślin, lub

36) posługuje się nieważnym certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji roślin, lub
37) wykonuje działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, o której mowa w art. 58, bez wymaganego upoważnienia, lub
38) świadcząc usługi doradcze, o których mowa w art. 42, zaleca wykonywanie zabiegów ochrony roślin niezgodnie z prze-pisami rozdziału 4 ustawy lub art. 28 ust. 1 i 2 pkt a, b i e lub art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, lub
39) nie przechowuje ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w terminie określonym w art. 92, lub
40) wykonuje czynności określone odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w art. 41 lub w art. 42, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1
– podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948).


Pełny tekst Ustawy :

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000455